JXSJ Thẻ x2 kinh nghiệm.

Tham gia
10/6/13
Bài viết
95
Điểm
18
Credits
0
tác giả
Anh em nào có rồi thì đừng chém
Post lên đây cùng nhau ngâm nào
PHP:
--江湖威望令牌--孙多良--2008.10.30
local tbItem = Item:GetClass("x2exp1");
tbItem.TASKGROUP      = 3003;-- 人物任务变量的groupID
tbItem.TASKLASTTIME_ID    = 1;      -- 人物任务变量的最后时间保存的ID
tbItem.TASKREMAINTIME_ID  = 2;      -- 人物任务变量的剩余累积时间ID 单位:小时乘10
tbItem.SKILL_ID_EXP      = 332;      -- 332,经验加倍技能ID
tbItem.SKILL_ID_EXP_LEVEL  = 10;      -- Cấp độ của skill.Cấp 10 sẽ là + thêm 100% kinh nghiệm.Cấp 20 là cộng 200%(tương đương x3)

tbItem.tbEffect = {  
 [1] = 1;--(Thời gian hiệu nghiệm của thẻ.Đơn vị tính bằng Giờ)
}

function tbItem:OnUse()
  self:Update();
    local nRemainTime = self:GetRemainTime();
    local nExpSkillLevel, nExpStateType, nExpEndTime, bExpIsNoClearOnDeath      = me.GetSkillState(self.SKILL_ID_EXP);
    local nNewExpTime    = 0;
     if (not nExpEndTime) then 
      nExpEndTime = 0;
    end
    nRemainTime = nRemainTime - self.tbEffect[it.nLevel];
    nNewExpTime      = self.tbEffect[it.nLevel] * 18 * 3600 + nExpEndTime;
    me.AddSkillState(self.SKILL_ID_EXP, self.SKILL_ID_EXP_LEVEL, 1, nNewExpTime, 1);
    me.Msg(string.format("Bạn nhận được <color=yellow>%s giờ <color> nhân đôi kinh nghiệm.",self.tbEffect[it.nLevel]))  
return 1;
end
function tbItem:Update()
  local nLastTime    = me.GetTask(self.TASKGROUP, self.TASKLASTTIME_ID);
  local nNowTime    = GetTime(); 
  local nDays      = self:CalculateDay(nLastTime, nNowTime); 
  local nRemainTime  = nDays * 1.5 + self:GetRemainTime();
  if (nRemainTime < 0.1) then    nRemainTime = 0;
  end
    if (nLastTime <= 0) then
    nRemainTime = 1.5;
  end
    me.SetTask(self.TASKGROUP, self.TASKLASTTIME_ID, nNowTime);  me.SetTask(self.TASKGROUP, self.TASKREMAINTIME_ID, nRemainTime * 10); -- 存的是小时的十倍
end
-- 计算离上次更新时间过了多少天
function tbItem:CalculateDay(nLastTime, nNowTime)
  local nLastDay   = Lib:GetLocalDay(nLastTime);
  local nNowDay  = Lib:GetLocalDay(nNowTime); 
  local nDays    = nNowDay - nLastDay;  if (nDays < 0) then
    nDays = 0; 
  end
  return nDays;
end
function tbItem:GetRemainTime() 
  return me.GetTask(self.TASKGROUP, self.TASKREMAINTIME_ID) / 10;
end
Đó là script.Các bạn tạo trong scriptitem.txt 1 item mới với đường dẫn script thành x2exp1

Tạo thêm task nữa nha.

-Ưu điểm:

Không bị giới hạn exp
hết thời gian mới hết tác dụng


-Nhược điểm:

Không thể dùng chung với Tu Luyện Châu.Vì dùng tu luyện châu sẽ mất hiệu nghiệm của thẻ.Tốt nhất là ăn hết tu luyện châu rồi mới dùng thẻ



Chỉnh sửa tại đây

tbItem.SKILL_ID_EXP_LEVEL = 10; -- Cấp độ của skill.Cấp 10 sẽ là + thêm 100% kinh nghiệm.Cấp 20 là cộng 200%(tương đương x3)

tbItem.tbEffect = {
[1] = 1;--
(Thời gian hiệu nghiệm của thẻ.Đơn vị tính bằng Giờ)
}
 
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
Top