Releases Hoành Tảo Thiên Hạ FULL API+Web Bản Thương Mại Online Việt Hóa 99%

hu7vo6

Member
Tham gia
1/11/21
Bài viết
1
Điểm
1
Credits
29
tác giả
Hướng dẫn cài đặt cơ bản :
Mã:
232 service postgresql-9.3 restart

233 yum install httpd

234 service httpd start

235 yum install php

236 yum install php-* -y

237 chkconfig httpd on

238 service httpd restart

239 yum groupinstall Desktop -y

240 yum install tigervnc-server xorg-x11-fonts-Type1

241 chkconfig vncserver on

242 vncpasswd

243 service vncserver restart

244 service iptables status

245 yum install ctop

246 yum install htop

247 wget http://download.fedoraproject.org/pu...6-8.noarch.rpm

248 rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm

249 yum install htop

250 yum install glibc.i686

251 yum install libstdc++.i686

252 yum update- y

253 yum update -y

254 yum groupinstall "Development tools"

255 curl -O http://yum.postgresql.org/9.3/redhat...3-1.noarch.rpm

256 rpm -ivh pgdg*

257 wget http://yum.postgresql.org/9.3/redhat...3-1.noarch.rpm

258 wget https://download.postgresql.org/pub/...3-3.noarch.rpm

259 rpm -ivh pgdg*

260 yum list postgres*

261 yum install postgresql93-server

262 service postgresql-9.3 initdb

263 chkconfig postgresql-9.3 on

264 service postgresql-9.3 start

265 su - postgres

266 cd home

267 ls

268 cd ..

269 cd home

270 ls

271 cd ..

272 ls

273 cd home

274 ls

275 cd 10331/

276 ls

277 cd ..

278 cd account-server/

279 ls

280 cd tool/

281 ls

282 cd //

283 ls

284 cd home

285 ls

286 cd a

287 cd api/

288 ls

289 h

290 history

291 free -m

292 history

293 free -m

294 date

295 ls

296 history

297 htop

298 ls

299 cd ..

300 ls

301 cd ..

302 ls

303 home

304 ls

305 cd ..

306 ls

307 cd home

308 ls

309 zip -r sv.zip /home/

https://napthe.mobi/mini-client-choi68

dùng b?ng id

vào d?y dang nh?p

dang nh?p xong th́ vào link này

https://napthe.mobi/game/play68/2

----------------

(22375)

SQL更新说明:新增表:

T_Role_Banner_Info

T_Role_Recycling

10330 GD_Role 表总数:184完整建表文件 -> GD_Role_Full_10330.sql更新文件 -> GD_Role_Update_10330.sql合服配置更新 -> launch.lua

(合服配置需自行修改 dns信息 : "s%d.hstx.5ding.com:5432" )-------------------------------

GD_Account 无更新完整建表文件 -> GD_Account_Full_10330.sql
hoanh1-jpg.1125

hoanh6-jpg.1126

hoanh13-jpg.1128

hoanh1-jpg.1125

Download:
 
Nếu bạn cảm thấy nội dung chủ đề bổ ích , Hãy LIKE hoặc bình luận để chủ đề được sôi nổi hơn
Top